Další informace a kontakty


Zákaznická linka

844 007 007

 

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků a smluvních partnerů

 

Správce osobních údajů

RCF – Správa realit, spol. s r.o.
IČO: 243 00 217
se sídlem Türkova 828/20, 149 00 Praha 4 – Chodov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v odd. C, vložka č. 194341 tel.: + 420 607 282 007 - vždy od pondělí do pátku v době od 8:00 do 16:00 hodin

e-mail: info@rc-f.cz
web: www.rc-f.cz


(dále jen „Správce“)

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů není Správcem jmenován (u Správce nejsou naplněny podmínky, kdy je jmenování pověřence povinné).

Tato informace je poskytována na základě Článku 13 a Článku 14 GDPR a je určena pro:

a) zákazníky Správce, kteří jsou fyzickou osobou,
b) smluvní partnery Správce, kteří jsou fyzickou osobou.

 

Účel zpracování osobních údajů a kategorie dotčených osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme pro účely:

a) uzavření smlouvy a plnění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem/smluvním partnerem a Správcem; (tj. v souvislosti s uzavřením a plněním smluvních závazků).

Pro tento účel zpracováváme tyto kategorie osobních údajů: identifikační a adresní údaje (zejm. jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště, doručovací či jiná kontaktní adresa, sídlo, IČ, DIČ), elektronické kontaktní údaje (zejm. telefon, e-mailová adresa, ID datové schránky), další údaje potřebné pro plnění smlouvy (zejm. identifikace nemovitosti - místa plnění, bankovní účet, zda je subjekt údajů plátcem DPH, evidence vzájemných pohledávek a závazků), další osobní údaje uvedené zákazníkem/smluvním partnerem ve smlouvě či při jednáních se Správcem.

 

b) plnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje (např. povinnosti stanovené daňovými předpisy, zákonem o účetnictví, zákonem o archivnictví).

Pro tento účel zpracováváme tyto kategorie osobních údajů: zejm. identifikační a adresní údaje, zda je subjekt údajů plátcem DPH.

 

c) oprávněných zájmů Správce kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjekty údajů vyžadující ochranu osobních údajů (např. pro uplatnění práv a právních nároků Správce). Pro tento účel zpracováváme identifikační a adresní údaje zákazníka/smluvní strany a další údaje potřebné pro uplatnění práv a právních nároků Správce.

 

Osobní údaje jsou zpracovávány jen v rozsahu nutném pro splnění účelu, k němuž byly shromážděny.

 

Právní základ pro zpracování osobních údajů

a) oprávněný zájem Správce při jednání o uzavření smlouvy;

b) smlouva při plnění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem/smluvním partnerem a Správcem;

c) právní povinnosti stanovené právními předpisy.

 

Zdroj získávání osobních údajů

Osobní údaje jsou získávány od zákazníka/smluvního partnera, a to zejména za účelem uzavření smlouvy a v době platnosti uzavřené smlouvy pro účely plnění smlouvy, nebo v případě uplatnění práv subjektu údajů.

Osobní údaje jsou výjimečně získávány od třetích osob (např. orgány veřejné moci, soudní exekutoři). Osobní údaje jsou získávány též z veřejných rejstříků (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík) a veřejných seznamů (např. katastru nemovitostí), a to zejména za účelem ověření správnosti a aktualizace osobních údajů.

 

Příjemci osobních údajů

a) Orgány veřejné moci (např. správní orgány, soudy)
b) Externí zpracovatelé, kteří osobní údaje zpracovávají na základě smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené se Správcem s obsahovými náležitostmi vyplývajícími z GDPR. (zejm. účetní a daňový poradce, advokáti).
c) Další příjemci dle potřeb a pokynů zákazníka/smluvního partnera (např. TDI, koordinátor BOZP).

 

Zpracovávané osobní údaje nejsou přenášeny do zahraničí ani nejsou přístupné ze zahraničí.

 

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy uzavřené se zákazníkem/smluvním partnerem (vč. doby trvání pozastávek a záruční doby), po dobu běhu promlčecích lhůt, v případě zahájení řízení (např. soudní, exekuční) včetně řízení o řádných či mimořádných opravných prostředcích až do skončení řízení.

Po uplynutí uvedené doby s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

 

Práva zákazníka/smluvního partnera

Právo na přístup k osobním údajům, které Správce zpracovává. Zákazník/smluvní partner má právo od Správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.

Právo na opravu a doplnění osobních údajů. Zákazník/smluvní partner má právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má zákazník/smluvní partner právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů. Toto právo představuje povinnost Správce zlikvidovat osobní údaje, které o zákazníkovi/smluvní straně Správce zpracovává, pokud jsou splněny určité právními předpisy stanovené podmínky a zákazník/smluvní partner o to požádá. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jsou-li osobní údaje zákazníka/smluvního partnera zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené Správcem se zákazníkem/smluvním partnerem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

Právo na omezení zpracování osobních údajů. Zákazník/smluvní partner má právo, aby Správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má zákazník/smluvní partner právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost osobních údajů. Toto právo dává zákazníkovi/smluvnímu partnerovi možnost získat osobní údaje, které Správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

V případě, že bude zákazník/smluvní partner jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným Správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

 

Ke stažení:

Informace pro zákazníky a smluvní partnery o zpracování osobních údajů.pdf